Slovenské národopisné zbierky v Maďarsku

Exponáty sú bohatým dedičstvom po našich slovenských predkoch. Kultúrne hodnoty Slovákov v Maďarsku - nábytok, nástroje, náradie, odevy, textílie, knihy, atď. - sú historickým oknom, cez ktoré možno nahliadnuť do minulosti. V roku 1997 vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku publikáciu Ondreja Krupu Pamätné ľudové domy, zbierky, dedinské múzeá v slovenských obciach v Maďarsku. Kniha sa stala lexikónom v Maďarsku existujúcich slovenských miestnych múzeí a národopisných zbierok. Popri tom, že poukázala na to, aké národopisné hodnoty sú v našich slovenských osadách, inšpirovala nás zistiť presný počet týchto zbierok. Vďaka bádateľskej práci Ondreja Krupu vieme, že roku 1997 bolo v Maďarsku 26 zbierok, hlavne národopisného charakteru, ktoré predstavovali ľudovú kultúru Slovákov žijúcich v Maďarsku. Dnes, v roku 2007, sa ich počet takmer zdvojnásobil, je ich 47.

Ako nazývať tieto zbierky?

Plne súhlasíme s názorom Ondreja Krupu, ktorý tvrdí, že z maďarčiny prevzaté pomenovanie zbierok tájház - oblastný dom nie je celkom presné, pretože predmetový a folklórny materiál pamätných ľudových domov v Slovákmi obývaných obciach v Maďarsku je predovšetkým lokálneho charakteru. Presnejšie by bolo nazývať ich národopisný dom, alebo ponechať už rozšírené pomenovanie pamätný ľudový dom či dedinský dom s návrhom, aby bolo doplnené o prívlastok slovenský. Ako príklad môžeme uviesť Slovenský pamätný ľudový dom alebo Ečerský slovenský dedinský dom. Pomenovania národopisných zbierok - pamätný ľudový dom, zbierka, dedinské múzeum, dedinský dom, oblastný dom, národopisná zbierka atď. - sú tak rôznorodé, že my budeme používať názov slovenská národopisná zbierka.

Prečo sú dôležité slovenské národopisné zbierky?

Treba zdôrazniť, že v zbierkach sa nachádzajúce exponáty sú bohatým dedičstvom po našich slovenských predkoch. Kultúrne hodnoty tu žijúcej slovenskej národnosti - nábytok, nástroje, náradie, keramika, odevy, textílie, knihy, atď. - sú historickým oknom, cez ktoré možno nahliadnuť do minulosti. O tom, aké hodnotné sú predmety zdedené od predkov, sme sa už zmienili na stranách týždenníka Slovákov v Maďarsku: Obyčajne ľudia, ku ktorým príde návšteva z iného kraja, sú hrdí nie na seba, ale skôr na obec či mesto, v ktorom žijú. Návštevu zavedú do miestneho múzea, keď ho niet, tak do oblastného domu, kde jej hrdo predstavia svoju minulosť. Popri tom, že sme sa stali členským štátom Európskej únie a stále zdôrazňujeme, že sme Európanmi, každý sa nejakou formou, či už vedome, alebo podvedome viaže k svojej minulosti, pôvodu a lokálnej kultúre. Badať to ešte aj v takých prípadoch, ak sa chce niekto vedome odtrhnúť od svojej domoviny. V jeho byte obyčajne nájdeme nejaký ozdobný predmet alebo knihu, bibliu, resp. Tranoscius, ktoré svedčia o jeho pôvode. Pre každú obec je príznačné, že obyvatelia sa snažia pozbierať a zachovať starodávne hodnoty, v šťastnejších prípadoch berú na seba túto úlohu múzeá, inde, zvyčajne v menších obciach, oblastné domy. Cez tento nazhromaždený vecný materiál môžeme predstaviť našu minulosť a ľudovú kultúru, ukázať, akí sme boli my sami, resp. naši predkovia. Každý predmet, každá zbierka nosieva v sebe odkaz. Po určitom čase zbierania a zachovávania tohto materiálu prídeme na to, aké veľké hodnoty predstavujú zoskupené predmety. Muzeológovia občas tvrdia, že materiál v určitom múzeu, resp. oblastnom dome je oveľa cennejší, než fond jednej banky. Tento kapitál je len dovtedy cenný, kým zastávame zásadu spolupatričnosti.

Akého typu sú tieto zbierky?

I. Klasická slovenská národopisná zbierka - V tomto prípade je slovenská národopisná zbierka umiestnená v pamiatkovo chránenej budove, alebo v budove, ktorá charakterizuje ľudovú architektúru obce či mesta. Tieto zbierky majú názov oblastný dom, dedinský dom, pamätný dom alebo obecný dom (napr. Čabiansky slovenský oblastný dom, Dedinský dom - Irša, Ľudový pamätný dom - Veňarec, atď.. Majiteľmi týchto domov sú väčšinou obecné samosprávy a prevádzkovateľom miestne slovenské samosprávy. V Békešskej Čabe je majiteľom i prevádzkovateľom oblastného domu slovenská menšinová samospráva. V roku 2005 Celoštátna slovenská samospráva rozhodla zakúpiť a zriadiť v Baňačke oblastný dom a tak sa stala majiteľom Oblastného domu zemplínskych Slovákov. Jeho prevádzkovateľom je Verejnoprospešná spoločnosť Legatum. Koncom 20. a začiatkom 21. storočia v Maďarsku možno badať jav, že v 70. rokoch 20. storočia vytvorené miestne národopisné múzeá, ktoré patrili pod župné múzeá, odovzdávajú miestnym samosprávam, napr. Slovenský sedliacky dom v Malej Náne. V niektorých prípadoch župné múzeá naďalej spravujú tieto zbierky, napr. Výstavu slovenskej národnosti - Pamätný ľudový dom v Banke, Čabiansky sálaš a expozíciu pestovania obilia v Békešskej Čabe. Existuje aj zaujímavý prípad v prevádzkovaní oblastného domu v Sarvaši. Oblastný dom so zbierkou je vo vlastníctve Družstva domáceho priemyslu Szirén, prevádzkujú ho v rámci podnikania a za podpory miestnej slovenskej samosprávy. II. Slovenské národopisné zbierky - sem patria tie zbierky, ktoré nie sú uložené v pôvodnej ľudovej stavbe, umeleckej pamiatke, ale majú primárne národopisný charakter. Podľa vlastníctva ich rozdeľujeme na súkromné (napr. Súkromná zbierka Juraja Dolnozemského v Slovenskom Komlóši, alebo obecné, keď je vlastníkom samospráva alebo inštitúcia (napr. Pitvarošská slovenská národopisná zbierka). III. Obecné vlastivedné zbierky - sú uložené v budove charakterizujúcej miestnu ľudovú architektúru, alebo v umeleckej pamiatke, ale nemajú jednotný národopisný charakter. Odzrkadľujú pôvodný cieľ založenia - v prvom rade záchranu archeologických a historických pamiatok a popri tom zachovanie ľudovej kultúry Slovákov v danej lokalite, (napr. Dedinský dom v Kestúci, Dedinské múzeum vo Veľkej Tarči.) Prevažná väčšina pamätných ľudových domov obsahuje ľudové hodnoty slovenskej národnosti, ale niektoré sú kultúrnymi pamiatkami viacerých etník žijúcich v danej lokalite (napr. Pamätný ľudový dom vo Fizéri - slovenského, maďarského a rusínskeho; Pamätný ľudový dom v Alkári - slovenského a maďarského; Pamätný ľudový dom v Síleši - slovenského, maďarského a nemeckého).

Ako sa stará o tieto zbierky Celoštátna slovenská samospráva?

V Maďarsku sa nachádza 47 národopisných zbierok viažucich sa k obyvateľstvu slovenskej národnosti. Najväčšia koncentrácia zbierok bola od 70. rokov 20. storočia v Békešskej župe, dnes je najväčší počet slovenských národopisných zbierok v Novohrade. Celoštátna slovenská samospráva 12. decembra 2003 rozhodla o založení Verejnoprospešnej spoločnosti Legatum, ktorej hlavnou úlohou je prevádzkovanie a spravovanie slovenských národopisných zbierok, ktoré sú v správe miestnych menšinových samospráv. Legatum podporuje rozvoj oblastných domov, ako aj zachovávanie národopisných zbierok. Sídlo spoločnosti sa nachádza v Budapešti v sídle Celoštátnej slovenskej samosprávy. Od začiatku svojho pôsobenia - od roku 2004 - musela čeliť výzvam, ktoré jej kládli zakladatelia a prevádzkovatelia oblastných domov. Slovenské oblastné domy majú podobné problémy ako iné muzeálne zbierky v Maďarsku, ktorých je asi 350-400. Prvou úlohou Legata bolo vytvorenie databázy s údajmi a fotografiami slovenských národopisných zbierok. Databáza výborne funguje, pravidelne prebieha jej aktualizovanie. Odborná práca spoločnosti sa koncentruje na ekonomické, muzeologické a právne otázky prevádzkovania slovenských národopisných zbierok. V muzeologickej oblasti je práca zameraná na poskytovanie odbornej pomoci pri umiestňovaní zbierok, inštalovaní výstav, reštaurovaní, vo vedení evidencie atď. Verejnoprospešná spoločnosť organizuje každoročne celoštátne konferencie pre vedúcich oblastných domov a doškoľovania. Raz ročne usporadúva konferenciu pre vedúcich slovenských národopisných zbierok, a to vždy na inom mieste, kde sa takáto zbierka nachádza. Konferencie sú zamerané na dajakú odbornú tému a na záver rokovania schvália účastníci odborný program spoločnosti, v ktorom určia preferovanú oblasť na nasledujúci rok. V roku 2004 mohla spoločnosť podporiť 12 oblastných domov, o rok neskôr 10 a vlani 30 domov. Vlani bola podpora určená na reštaurovanie a zachovanie zbierok. Okrem toho 3 domy dostali podporu na údržbu. V roku 2007 získalo podporu šesť oblastných domov. Každá národopisná zbierka dostane seriál odborných publikácií Národopis Slovákov v Maďarsku, inventárnu knihu a v Orosláni sa uskutoční národopisný odborný seminár. Ako sme už uviedli, Legatum prevádzkuje Oblastný dom CSS v Baňačke. Budova je pamiatková a popri nej pôsobí jedno zo siedmych slovenských osvetových stredísk v Maďarsku. Oblastný dom a v ňom uložená národopisná zbierka ponúka multifunkčné služby. Spoločnosť Legatum vykonáva aj vydavateľskú činnosť. Priebežne vydáva farebné leporelá, ktoré prinášajú informácie o oblastných domoch, miestnej histórii a zbierkach, ako aj užitočné údaje. Každé leporelo má prílohu s gastronomickými informáciami po maďarsky a v miestnom nárečí. Doteraz vyšli v náklade po 5000 kusov leporelá Čabianskeho slovenského oblastného domu (čabajská klobása), Čabianskeho sálaša a expozície pestovania obilia (cigánka), Slovenského oblastného domu v Slovenskom Komlóši (kvasienky - parené buchty), Sálašského múzea v Slovenskom Komlóši (baranina na kapuste), Slovenského pamätného domu v Malom Kereši (snehovie lopty).

Aké plány má verejnoprospešná spoločnosť?

Najvyšším cieľom spoločnosti je prevádzkovať slovenské národopisné zbierky takým spôsobom, aby to zodpovedalo najmodernejším výzvam doby a aby to aj odborne vyhovovalo turistickým nárokom. V záujme dosiahnutia tohto cieľa je nevyhnutné pripraviť Štúdiu o využívaní slovenských národopisných zbierok. Štúdia bude zameraná na zaintegrovanie zbierok do kultúrneho života osady a turistického ruchu. Mala by napomáhať prevádzkovateľom, aby mohli čo najracionálnejšie využívať možnosti, ukryté v materiálnom a duchovnom dedičstve osady. Spoločnosť chce pokračovať vo vydávaní farebných leporiel pre každú slovenskú národopisnú zbierku. V roku 2008 pokladá za svoju najdôležitejšiu úlohu aktualizovať veľkolepú prácu Ondreja Krupu a vydať dnešnej dobe zodpovedajúcu farebnú publikáciu Slovenské národopisné zbierky v Maďarsku.

Juraj AndoSlovenské národopisné zbierky v Maďarsku
(pamätné ľudové domy, oblastné domy,
národopisné zbierky, dedinské múzeá)Báčsko-Kiškunská župa
Dunaeďház - Dunaegyháza
Slovenský oblastný dom
Szlovák Tájház
6323 Dunaegyháza, Ady u. 11.
Obecná samospráva
78/573-020
Podľa ohlásenia

Malý Kereš - Kiskőrös
Slovenský pamätný ľudový dom
Szlovák Tájház
6200 Kiskőrös, Szent István u. 23.
Mestský úrad
78/312-315
Mestská knižnica S. Petőfiho
Okrem pondelka v pracovné dni od 9. do 12. a od 13. do 14. hod.

Békešská župa

Békešská Čaba - Békéscsaba
Čabiansky slovenský oblastný dom
Békéscsabai Szlovák Tájház
5600 Békéscsaba, Garai u. 21.
Slovenská menšinová samospráva Župného mesta Békešskej Čaby
V lete od utorka do nedele od 10. do 12. a od 14. do 18. hod.
V zime od stredy do nedele od 10. do 12. a od 14. do 16. hod.

Békešská Čaba - Békéscsaba
Čabiansky sálaš a expozícia pestovania obilia
Csabai tanya és Gabonatermesztés-történeti Kiállítóhely
5600 Békéscsaba, Gyulai út 65.
Riaditeľstvo múzeí Békešskej župy
66/441-026
01. IV. - 31. X.: v pracovné dni okrem pondelka od 10. do 17. hod. 31. III. - 01. XI.: zatvorené

Kondoroš - Kondoros
Slovenský dom
Szlovák Tájház
5553 Kondoros, Ady E. u. 12.
Spolok pre skrášľovanie obce
66/388-160
V pracovné dni od 10. do 17. hod., v sobotu a v nedeľu podľa ohlásenia

Sarvaš - Szarvas
Slovenský pamiatkový dom
Szlovák Tájház
5540 Szarvas, Hoffmann u. 1.
Družstvo domáceho priemyslu SZIRÉN, Slovenská samospráva
Od utorka do nedele od 13. do 17. hod., resp. podľa ohlásenia

Slovenský Komlóš - Tótkomlós
Slovenský oblastný dom
Szlovák Tájház
5940 Tótkomlós, Széchenyi u. 9.
Slovenská samospráva
Podľa ohlásenia

Slovenský Komlóš - Tótkomlós
Slovenská národopisná zbierka
Szlovák Néprajzi Gyűjtemény
5940 Tótkomlós, Hősök tere 2.
Slovenská samospráva
Podľa ohlásenia

Slovenský Komlóš - Tótkomlós
Sálašské múzeum
Tanyamúzeum
5940 Tótkomlós, Takaros tanya 7.
AGRÁR Rt.
Podľa ohlásenia

Slovenský Komlóš - Tótkomlós
Súkromná zbierka Juraja Dolnozemského, Slovenský Komlóš
Juraj Dolnozemský Magángyűjteménye
5940 Tótkomlós, Gajdács u. 1.
Podľa ohlásenia

Slovenský Komlóš - Tótkomlós
Slovenský dom - Pamätná izba Alexandra Szokolayho
Szlovák Ház, Szokolay Sándor Emlékszoba
5940 Tótkomlós, Szép u. 5.
Slovenská samospráva
70/332 1871
Podľa ohlásenia

Boršodsko-Abovsko-Zemplínska župa

Baňačka - Nové Mesto pod Šiatrom
Sátoraljaúlyhely - Rudabányácska
Oblastný dom zemplínskych Slovákov
Zempléni Szlovákok Tájháza
Sátoraljaújhely - Rudabányácska, Bányácskai u. 45.
Slovenská menšinová samospráva
47/323-576
Každodenne od 9. do 15. hod., resp. podľa ohlásenia

Fizér - Füzér
Pamätný ľudový dom
Tájház
3996 Füzér, Szabadság út 9.
Obecná samospráva
47/340-027
Podľa ohlásenia

Nová Huta - Bükkszentkereszt
Národopisná výstava
Bükki Üveghuták Ipartörténeti Múzeuma Kültéri Néprajzi Kiállítás
3557 Bükkszentkereszt, Őz u. 2.
Obecná samospráva
46/390-120
info@bukkszentkereszt.hu
Okrem pondelka a utorka od 11.30 do 15.30 hod.

Répašská Huta - Répáshuta
Obecný dom
Tájház
3559 Répáshuta, Szabadság út 5.
Slovenská menšinová samospráva
46/390-113
repashuta@shbott.hu
Podľa ohlásenia

Vágašská Huta - Vágáshuta
Obecný dom
Szlovák Tájház
Slovenská menšinová samospráva
47/370-110
Podľa ohlásenia

Čongrádska župa

Pitvaroš - Pitvaros
Slovenská národopisná zbierka Alžbety Tószegiovej
Tószegi Gyuláné Pitvarosi Szlovák Néprajzi Gyűjteménye
6914 Pitvaros, Mezőhegyesi út 48
Informácie v novom kultúrnom dome u Júliusa Tószegiho alebo v obecnom dome

Pitvaroš - Pitvaros
Pitvarošská slovenská národopisná zbierka
Pitvarosi Szlovák Néprajzi Gyűjtemény
6914 Pitvaros, Kossuth u. 30.
Miestna slovenská menšinová samospráva
 

Hevešská župa

Alkár - Mátraszentimre
Pamätný ľudový dom
Tájház
3235 Mátraszentimre, Szabadság u. 16.
Obecná samospráva
37/376-410
Podľa ohlásenia

Malá Nána - Kisnána
Slovenský sedliacky dom
Szlovák parasztház
3264 Kisnána, Béke u. 1.
Obecná samospráva
37/324 005, 37/524-001
Okrem pondelka a utorka denne od 10. do 16. hod.

Komárňansko-Ostrihomská župa

Tatabáňa-Bánhida - Tatabánya-Bánhida
Bánhidský slovenský dom
Bánhidai Szlovák Ház
2800 Tatabánya, Gellért tér 3.
Slovenská menšinová samospráva
Podľa ohlásenia

Čív - Piliscsév
Dedinský dom
Falumúzeum - tájház
2519 Piliscsév, Béke u. 4-6.
Slovenská menšinová samospráva
33/503-521 (úrad)
V sobotu a v nedeľu od 15. do 17. hod. a podľa ohlásenia

Huť - Pilisszentlélek
Slovenský oblastný dom
Szlovák Tájház
2508 Esztergom - Pilisszentlélek, Hunyadi u. 42.
Samospráva mesta Ostrihomu
01. V. - 31. X.: okrem pondelka od 10. do 16. hod.

Kestúc - Kesztölc
Dedinský dom
Petrik József Faluház
2517 Kesztölc, Szabadság tér 28/A.
Slovenská menšinová samospráva
16. IV. - 14. X.: okrem pondelka od 17. do 19. hod., v stredu od 9. do 12. hod., resp. podľa ohlásenia

Orosláň - Oroszlány
Pamiatkový dom
Tájház - szlovák
2840 Oroszlány, Alkotmány út 55.
Slovenská menšinová samospráva
34/362-310
1. IV. - 31. X.: v utorok, štvrtok a nedeľu od 14. do 17. hod.,
v stredu, piatok a sobotu od 9. do 12. hod., v zimnom období podľa ohlásenia

Síleš - Vértesszőlős
Pamätný ľudový dom
Tájház
2837 Vértesszőlős, Tanács u 50.
Obecná samospráva
34/379-091
Podľa ohlásenia

Šárišáp - Sárisáp
Pamätný dom
Emlékház
2523 Sárisáp, Ady E. u. 21.
Slovenská samospráva
30/338-5273
Podľa ohlásenia

Tardoš - Tardos
Dedinský dom
Falumúzeum
2834 Tardos, Templom tér 11/a.
Obecná samospráva
34/351-413
tardos@enternet.hu
Podľa ohlásenia

Novohradská župa

Agárd - Ősagárd
Dedinský dom
Ősagárdi Tájház, Falumúzeum
2610 Ősagárd, Rákóczi út 38.
Slovenská menšinová samospráva
Podľa ohlásenia

Banka - Bánk
Výstava slovenskej národnosti - Pamätný ľudový dom
Szlovák Nemzetiségi Kiállítás - Tájház
2653 Bánk, Petőfi u. 98.
Riaditeľstvo múzeí Novohradskej župy
Okrem nedele a pondelka od 10. do 14. hod.

Bokor - Bokor
Slovenský oblastný dom
Szlovák Tájház
3066 Bokor, Szabadság út 14.
Obecná samospráva
32/383-007
Podľa ohlásenia

Bokor - Bokor
Súkromná zbierka Jánosa Kalocsaiho
Kalocsai János Magángyűjteménye
3066 Bokor, Szabadság út 14.
Podľa ohlásenia

Guta - Galgaguta
Výstava
Tájfolyósó
2686 Galgaguta, József A. u. 15.
Obecná samospráva
35/578-015
Podľa ohlásenia

Guta - Galgaguta
Obecné múzeum
Falumúzeum
2686 Galgaguta, Kossuth út 17/a.
Obecná samospráva
35/578-015
Podľa ohlásenia

Lucina - Lucfalva
Dedinský dom
Faluház
3129 Lucfalva, Rákóczi út 80
Obecná samospráva
32/394-200
Podľa ohlásenia

Sudice - Szügy
Dedinské múzeum
2699 Szügy, Rákóczi út 70.
Slovenská menšinová samospráva
Podľa ohlásenia

Šámšon - Sámsonháza
Slovenská kuchyňa
Szlovák Konyhamúzeum
3074 Sámsonháza, Rákóczi út 42.
Slovenská menšinová samospráva
32/393-070
Podľa ohlásenia

Terany - Terény
Dedinský dom
Faluház, Nemzetiségi Tájház
Obecná samospráva
35/548 000
Podľa ohlásenia

Veňarec - Vanyarc
Ľudový pamätný dom
Tájház - Alkotóház
2688 Vanyarc, Tabán u. 9.
Slovenská menšinová samospráva
Podľa ohlásenia

Peštianska župa

Ečer - Ecser
Ečerský slovenský dedinský dom
Ecseri Szlovák Tájház
2233 Ecser, Zrínyi u. 35.
Slovenská samospráva v Ečeri
Podľa ohlásenia

Čemer - Csömör
Dedinské múzeum
Falumúzeum
2141 Csömör, Vörösmarty u 1.
Kultúrny spolok Lipóta Balóa
20/595 5836
Podľa ohlásenia

Irša - Albertirsa
Dedinský dom
Faluház
2730 Albertirsa, Tó u. 9.
Mestská samospráva
53/370-644
V nedeľu od 14. do 17. hod. a podľa ohlásenia

Malá Tarča - Kistarcsa
Slovenská národopisná zbierka mesta Malá Tarča
Kistarcsa Város Szlovák Néprajzi Gyűjteménye
2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 33.
Obecný úrad
Podľa ohlásenia

Mlynky - Pilisszentkereszt
Obecný dom
Tájház
2098 Pilisszentkereszt, Fő út 16.
Obecná samospráva
26/547-500
Podľa ohlásenia

Peterka - Péteri
Múzeum obce Péteri
Péteri Községi Falumúzeum
2209 Péteri, Földváry-boér park 1.
Obecná samospráva a slovenská menšinová samospráva
V pondelok od 17. do 19., v nedeľu od 9. do 12. hod., resp. podľa ohlásenia

Rátót - Vácrátót
Zbierka Pála Bakszu a jeho manželky
Helytörténeti Gyűjtemény, Baksza Pál és Felesége Magángyűjteménye
Vácrátót, Szabadság út 21.
Podľa ohlásenia

Veľká Tarča - Nagytarcsa
Dedinské múzeum Veľká Tarča
Múzeumi Kiállítóhely, Falumúzeum Nagytarcsa
2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 21.
Riaditeľstvo múzeí Peštianskej župy

(Databázu pripravili Juraj Ando, Ondrej Horváth, Katarína Baksaiová-Menďánová)