Matrika Slovenského Komlóša – nová publikácia

Blížia sa Vianoce a prinášame Vám  tip na vianočný darček.  Po novej publikácii z prostredia Pitvaroša (Pitvarošské nárečie) vyšla v tomto neľahkom období ďalšia publikácia z Dolnozemského prostredia pod názvom Matrika Slovenského Komlóša. Tvorba tejto jedinečnej publikácie trvala štyri roky. Do projektu sa postupne zapojilo vyše 20 bádateľov – nadšencov. Výsledkom výskumu je publikácia a jedinečný počítačový program na priloženom DVD mapujúci komlóšske rodiny od roku 1746 do roku 1947. Na vytvorenie počítačovej databázy v ktorej si každý môže vyhľadať svojho predka či príbuzného bolo potrebné spracovať približne 140 000 záznamov z matrík. Knižka prináša množstvo odborných informácií a postupov z oblasti genealógie, históriu komlóšskych rodín a veľké množstvo dát a informácií prepísaných z matrík. Publikáciu je tak možné právom považovať za klenot v oblasti genealogických výskumov dolnozemských Slovákov.

Knižka Matrika Slovenského Komlóša osloví každého nadšenca genealógie, umožní „Komlóšanom“ zostaviť si vlastný rodostrom a obohatí knižnicu každého priateľa Dolnej zeme. Nielen pre Komlóšanov, ale i pre Pitvarošanov je jedinečnou pomôckou pri pátraní svojich predkov, pretože množstvo pitvarošských rodín bolo prepojených na Slovenský Komlóš a boli medzi nimi aj intenzívne rodinné väzby.

 

Informácie o knihe:

Predmetom výskumu publikácie „Matrika Slovenského Komlóša“ je doteraz v odbornej literatúre málo prebádaná téma obsahu a aktuálnej výpovednej hodnoty matričných záznamov tejto v minulosti jednej z najväčších slovenských dolnozemských lokalít, založenej v r. 1746 slovenskými prisťahovalcami. Keďže v rokoch 1947/48 v rámci medzivládnej dohody o vzájomnej výmene obyvateľstva s Maďarskom sa nemalá časť slovenskej menšiny, vrátane obyvateľov Komlóša – Slovákov navrátila na Slovensko – do dávnej domoviny svojich predkov, mnohí súčasní obyvatelia Slovenska, ale čiastočnej aj Českej republiky, ktorých pôvod možno vystopovať na Dolnej zemi, hľadajúci si na matričných stránkach starých matrík svojich predkov, sú nútení rozšíriť okruh hľadania aj za hranice štátu. Vďaka viacročnej výskumnej a analytickej práce skupiny bádateľov – nadšencov, ktorých predkovia prevažne pochádzajú z dolnozemského prostredia, predkladáme našim čitateľom publikáciu prinášajúcu jednak popis a aj podrobnú analýzu starších a novších matričných záznamov cirkevnej matriky tohto dolnozemského mestečka, obohatenú o skúsenosti, pravidlá, zvyklosti a normy zapisovania matričných záznamov, platné nielen pre matriku Slovenského Komlóša, ale v mnohých aspektoch aj pre matriky v rámci celého Uhorska – teda aj na území dnešného Slovenska. Čitateľ si v publikácii nájde nielen rady a skúsenosti, ako pátrať v origináloch matričných kníh, ale aj upozornenia na početné chyby a nezrovnalosti, s ktorými sa bežne stretne pri štúdiu matričných záznamov a na ktoré si musí dať pozor pri formulovaní svojich výskumných záverov, aby neskĺzol do neobjektívnych výsledkov svojho bádania. Publikácia tak poslúži aj ako metodologická príručka zvlášť pre štúdium starých uhorských matrík 18.- 19. storočia.

V publikácii možno nájsť nasledujúce informácie:

  • Stručný exkurz do histórie vzniku matrík
  • Počiatky cirkevnej matriky Slovenského Komlóša a jej vývoj v tzv. latinskom období (vývoj matričných záznamov krstov, sobášov a úmrtí)
  • Premeny komlóšskej matriky po prechode na zápisy v maďarskom jazyku (od r. 1837)
  • Vznik štátnej/civilnej matriky v Uhorsku (1895) a jej porovnanie s cirkevnou matrikou
  • Ďalší vývoj matričných záznamov do roku 1947
  • Konkrétne výsledky výskumov matričných záznamov, týkajúce sa problematiky matričných zápisov nemanželských detí, rodín bez cirkevného sobáša, zápisov priezvisk žien-matiek, významu čísiel domov v matričných výskumoch, pôvodu obyvateľov Komlóša, problematiky krstných mien, prímen a priezvisk, otázok pomaďarčovanie mien a priezvisk, problematiky miestnych cintorínov so zaznamenanými menami a priezviskami, atď.
  • Nosná problematika matričného vývoja lokality a jeho zvláštností v jednotlivých obdobiach je vhodne dokreslená kapitolami so stručným historickým vývojom Slovenského Komlóša a jeho obyvateľov od vzniku obce do roku 1947 a dodatkovými informáciami, fotomateriálom, grafmi, tabuľkami a skenmi s ukážkami matričných zápisov, uvedenými priamo v jednotlivých kapitolách, resp. v prílohách.

DVD – nosič

Najcennejšou pridanou hodnotou knihy je DVD-nosič s nahranými matričnými údajmi komlóšskej evanjelickej cirkevnej matriky od vzniku obce až do r. 1947. Takto nahrané elektronické údaje v priebehu procesu indexácie a prepisovania prešli zároveň procesom verifikácie jednotlivých matričných údajov – tzv. párovaním, čím sa neporovnateľne zvýšila ich miera objektivity v porovnaní s originálmi matričných záznamov. DVD – nosič obsahuje údaje o takmer 70 tisíc komlóšskych rodín, resp. rodov, ba vo viacerých prípadoch aj údaje o manželských partneroch, resp. partneriek z okolitých lokalít.

Program na vyhľadávanie predkov

Paralelne so vznikom elektronickej databázy matričných údajov vznikal unikátny počítačový program na genealogické vyhľadávanie predkov obyvateľov, pochádzajúcich z tohto mestečka a ich potomkov, pomocou ktorého je možné po zadaní vstupných údajov o konkrétnom predkovi pomerne jednoduchým spôsobom vyhľadávať nielen jeho predkov a potomkov, či bližších aj vzdialenejších rodinných príslušníkov, ale aj rodinné, resp. genealogické väzby medzi nimi. Program vznikol v procese práce OZ pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov so sídlom v Galante a svojimi parametrami, šírkou záberu skúmania konkrétnej rodiny, či rodu a s jednoduchými pravidlami ovládania je jedinečný aj pri porovnaní s viacerými genealogickými programami, známymi u nás a v zahraničí.

Publikácia a DVD Vám pomôžu získať užitočné poznatky o vašich predkoch, pokiaľ pochádzajú z komlóšskeho regiónu, resp. regiónu historickej Dolnej zeme. Veľmi ľahko, bez potreby dlhoročného bádania a lúštenia neraz ťažko dešifrovateľných archívnych dokumentov a starých matrík, aj bez významnejších počítačových znalostí vypátrate prostredníctvom údajov a programu DVD korene Vášho rodu! Mnohoročnú a náročnú výskumnú a analytickú prácu na sprístupnení matričných údajov sme už vykonali namiesto Vás! Údaje o Vašich predkoch prinášame priamo do Vášho počítača v slovenskom jazyku, bez potreby špecifických znalosti latinského, či maďarského jazyka, v ktorých boli matričné údaje v origináloch matričných záznamov zapísané!

Cena publikácie Matrika Slovenského Komlóša je 25 Eur

Informácie o celom projekte nájdete na:

www.komlos-rodokmene.eu

Publikáciu si možete objednať na stránke:

www.dakoda.flox.sk

 

Autor článku: Michal Kožuch

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.