Oslavy 70. výročia založenia cirkevného zboru ECAV v Sládkovičove

V nedeľu 1. júla 2018 sa v evanjelickom kostole v Sládkovičove konali slávnostné Bohoslužby pri príležitosti 70. výročia založenia cirkevného zboru ECAV. Patronát nad podujatím prevzala miestna zborová farárka ThDr. Andrea Lukačovská. Keďže do roku 1949 boli súčasťou CZ Sládkovičovo aj Veľké Úľany, na bohoslužby prišli aj hostia z Veľkých Úľan a Jelky so zborovým farárom Štefanom Jahelkom. Po skončení bohoslužieb bolo pripravené malé pohostenie v zborovej sieni.

 

História evanjelického a.v. cirkevného zboru v Sládkovičove

Evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor v Sládkovičove administratívne vznikol dňa 1. júla 1948. Je jedným z presídleneckých zborov, ktoré vznikli po presídlení Slovákov z Maďarska v roku 1947. Z najstarších dejín Sládkovičova, niekdajšieho Dioseku, treba spomenúť, že v 17. storočí tu prevládalo evanjelické vierovyznanie, ktoré však bolo neskôr rekatolizované. V roku 1748, za čias vlády cisára Jozefa II., po vydaní Tolerančného patentu, sa sem prisťahovalo 47 evanjelických rodín z Nemecka. Tieto rodiny utvorili časť Dioseku, tzv. „Nemecký Diosek“. Cirkevne zbor patril do Pustých Úľan. Tu sa diosecskí evanjelici krstili a sobášili. Evanjelický kňaz z Pustých Úľan vykonával v Sládkovičove, vtedajšom Dioseku, pohrebné rozlúčky a príležitostne, raz alebo dvakrát do roka, im prisluhoval Večeru Pánovu. Táto skupina nemeckých evanjelikov sa postupom času pomaďarčila a konvertovala na katolícku vieru. Po druhej svetovej vojne bolo mnoho nemeckých rodín vysídlených späť do Nemecka. V roku 1947 novoprišlí presídlenci z evanjelického Pitvaroša v Maďarsku, tu našli len niekoľko roztratených rodín, z ktorých len jednotlivci boli evanjelici, deti už väčšinou nie. Boli to rodiny ako: Weinträgerova, Preisingerova, Zelinkova, Döményiova, Trenknerova a iné. Všetko ostatné obyvateľstvo bolo rímskokatolíckeho vierovyznania. Evanjelickí presídlenci z maďarského Pitvaroša, tu nenašli priaznivé podmienky k založeniu evanjelického cirkevného zboru. Od začiatku museli zápasiť po zabezpečení sociálnom, majetkovom i duchovnom. Dňa 14. apríla 1947, keď prišiel prvý transport presídlencov z Maďarska, neboli sústredení do jednej obce, ale až do 6 obcí: Sládkovičovo, Malá Mača, Veľká Mača, Senec, Réca, Veľké Úľany. Neskôr sa však väčšina mladých evanjelikov zo Sládkovičova presťahovala do Trnavy, Serede a okolitých obcí. V tom čase cirkevný zbor evidoval niečo vyše 1000 duší. Keďže chrámu Božieho nebolo, služby Božie sa vykonávali po domácnostiach a v škole na Abrahámskej ulici. Chrám Boží bol vybudovaný v roku 1954, z bývalej maštale a stodoly. Sprvu bol len modlitebňou, kde sa 24. decembra 1954 vykonali 1. služby Božie. Neskôr boli vyhotovené lavice, oltár, kazateľnica a krstiteľnica z dubového dreva. Dňa 11. septembra 1955 bol chrám Boží posvätený biskupom Andrejom Ľudovítom Katinom. V 70 tich rokoch bola pristavaná veža a vyhotovené 3 zvony o váhe: veľký zvon 640 kg, stredný zvon 340 kg, malý zvon 205 kg. Každý zvon na sebe nesie nápis: veľký zvon: Hrad prepevný je Pán Boh náš!, stredný zvon: Sláva na výsostiach Bohu!, malý zvon: Bdejte a modlite sa! Na všetkých troch je venovanie: V roku Pána 1969 dala zhotoviť ev. a. v. cirkev v Sládkovičove! a meno autorky Laetitiae Dytrichovej. V súčasnosti je evanjelický augsburského vyznania cirkevný zbor v Sládkovičove matkocirkvou, s fíliou Malá Mača a diasporou Veľká Mača, a eviduje 342 duší.

Zdroj: http://zbory.ecav.sk/sladkovicovo/s/Náš%20zbor

Evanjelický kostol v Sládkovičove

Fotografie zo slávnostných Služieb Božích

Autorka fotografii: Kristína Pápaiová

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.