Spoznávame Pitvaroš – Malá ulica, domy č. 1 až 16

Pitvaroš – malá dolnozemská obec v juhovýchodnej časti Maďarska, zažila počas svojej existencie niekoľko výrazných stavebných premien a niekoľkokrát vo svojej histórii zmenila i svoju polohu. „Prvý Pitvaroš“, v tejto lokalite existoval pravdepodobne už v 15. storočí. História obce bola násilne prerušená tureckými vpádmi v 16. storočí a obnovená až príchodom nadlackých želiarov na pitvarošskú pustatinu v 19. storočí (1. marca 1816). Svoje prvé príbytky resp. zemnice si hospodári zúrodňujúci pustatinu postavili na inom mieste ako stál pôvodný Pitvaroš. Osídlenie tvorené z provizórnych obydlí tvorilo len jednu ulicu. Takto vznikol tzv. „druhý Pitvaroš“. V roku 1840 sa vykonala na Pitvaroši úprava pozemkov, v dôsledku ktorej vytýčili nové ulice. Premeranie pozemkov vykonal Józef Šajnitz, komorný pomocný inžinier. Na jar roku 1842 úpravu dokončili, v starej osade zbúrali 210 domov. Touto úpravou si Pitvarošania vybudovali novú urbanisticky usporiadanú obec – tzv. „tretí Pitvaroš“. Obec Pitvaroš tak do tretice zmenila svoju polohu. Miesto starej osady zrovnali, zorali a neskôr ponechali ako pastvisko. Nová dedina vznikla bližšie k Mezőhegyesu, po oboch stranách makovskej cesty. Mala tri dlhé a dve krížne ulice. Prvá ulica na novom Pitvaroši bola vymeraná Malá ulica a čísla domov celého Pitvaroša sa začínali práve tu. Tu sa začína i príbeh nášho článku o Malej ulici a jej obyvateľoch. V tomto článku sa zameriame len na jej prvú časť, teda domy č. 1 až 16. V súčasnosti sa Malá ulica volá Kiss József utca. Pomenovanie ulice síce vo svojom názve naďalej nesie slovo „malá, resp. malý“ ale pomenovanie ulice vychádza už z mena osobnosti.

Počítačová vizualizácia „tretieho Pitvaroša“ v predpokladanej podobe v 40. rokoch 20. storočia .

V červenom rámčeku vyznačená Malá ulica, domy č. 1 až 16.

(autor vizualizácie: Michal Kožuch)

Malá ulica, alebo ako sa na Pitvaroši hovorievalo „Malá ulic“, sa nachádza v juhozápadnej časti zastavaného územia obce. Z juhu je ohraničená „Ulicou od Paloty“ (Széchenyi utca), ťahá sa na sever až po „Ulicu od Ambrovzy“ (Deák Ferenc utca) a prechádza naprieč celým Pitvarošom. Jej prvá časť (dom č. 1 až dom č. 16) tvorila začiatok Malej ulice a ukončoval ju začiatok „Kostolnej ulice“ (Arany János utca). Ako prvá bola na Pitvaroši v rokoch 1840 – 1842 vymeraná práve táto časť obce. Rovinaté územie bolo rozparcelované na 16 pozemkov na ktorých si ich vlastníci postavili domy. Domy boli postavené v kontakte s ulicou a vytvárali tak uličný rad domov s dlhými záhradami. Približne v strede uvedenej časti Malej ulice, na pozemku Štefana Švihrana (dom č. 10) stála v časti záhrady často voda, predovšetkým po veľkom daždi, alebo roztopení snehu po zime a vytvárala tak menšiu vodnú plochu

Prvá časť Malej ulice na výreze z katastrálnej mapy z roku 1882 a na leteckej snímke z www.google/maps.com v roku 2023

Prvú časť Malej ulice (domy č. 1 až 16) tvorilo spolu 16 domov. Z nich 14 domov slúžilo iba na bývanie a v dvoch domoch okrem bývania bola umiestnená aj prevádzka – výroba metiel. Výrobou metiel sa na Pitvaroši zaoberali Hrivnák (dom č. 1) a Lindák (dom č. 13). Domy v tejto časti Malej ulice, ako i na celom Pitvaroši, sa podobali jeden druhému. V radovej zástavbe tvoriac ulicu, tak poskytovali neopakovateľný zážitok. Boli rovnakej výšky i tvaru. Málo domov bolo postavených iným štýlom a inej veľkosti. Boli to pozdĺžne stavby s dvojicou čelných okien a sedlovou strechou s trojuholníkovým štítom v smere do ulice. Jediným domom v tvare „L“ – „na pazuchu“, v 40. rokoch minulého storočia, v tejto časti ulice, bol dom Štefana Hrivnáka (dom č. 1). Uvedený dom už pravdepodobne prešiel prestavbou pôvodného pozdĺžneho domu, postaveného pri novovymeraní Malej ulice v období rokov 1840-1842. Za samotnými stavbami domov nasledovali hospodárske časti so svojimi staveniami. Za týmito časťami nasledovali záhrady, ktoré sa ťahali až po okraj zastavanej časti Pitvaroša, k pasienku nazvanom ako „kravšská pažiť“. V tomto priestore sa nachádzali i staré studne na napájanie dobytka, ktoré postavili ešte prví nadlackí osadníci začiatkom 19. storočia.

Vizualizácia pohľadu na Pitvaroš v 40. rokoch minulého storočia z juhozápadu, v popredí Malá ulic s kraviarskou studňou.

Autor vizualizácie: Michal Kožuch

Vizualizácia južnej časti Pitvaroša v 40. rokoch minulého storočia, v pozadí Malá ulic a za ňou „kravská pažiť“.

Autor vizualizácie: Michal Kožuch

Vizualizácia Malej ulice (domy č. 1 až č. 16) v 40. rokoch minulého storočia, pohľad zhora

Autor vizualizácie: Michal Kožuch

Vizualizácia zástavby na Malej ulici (domy č. 1 až č. 16) v 40. rokoch minulého storočia

Autor vizualizácie: Michal Kožuch

 

V súčasnosti prechádza zmenami i stavebná štruktúra obce a to buď rekonštrukciou či prestavbou pôvodných domov alebo bohužiaľ i asanáciou starých opustených domov. Počet domov je menší ako bol v tejto časti ulice v minulosti. Časť ulice sa zmenila i funkčne a slúži aj ako hospodárske družstvo. Malá ulica nepôsobí dnes ako stará časť obce, ktorá bola vymeraná a budovaná ako prvá, ale pôsobí dojmom periférnejšej lokality v rámci Pitvaroša.

Pohľad na začiatok Malej ulice z juhu, v popredí dom č. 3

Zdroj: www.google/maps.com

Pohľad na Malú ulicu, rok 2016

Autor fotografie: Michal Kožuch

Asanácia starého domu na Malej ulici

Zdroj: www.google/maps.com

Hospodárske družstvo na Malej ulici

Zdroj: www.google/maps.com

Malá ulica, dom č. 16 v roku 2016

Autor fotografie: Michal Kožuch

Na identifikovanie obyvateľov tejto časti Malej ulice ako zdroj slúžili zoznamy obyvateľov Pitvaroša podľa domových čísiel od Michala Hronca a Pavla Hudáka. Jednotlivé dátumy a roky k uvedeným menám pochádzajú z pitvarošských matrík, resp. z ich digitálneho spracovania, publikované ako príloha na DVD k publikácii Pitvaroš na starých fotografiách (rok vydania 2016). Zaujímavosti k jednotlivým domom boli spísané podľa spomienok z osobného rozhovoru s Michalom Hroncom v Senci v roku 2005. Pri uvedení len jedného mena bývajúceho nebolo možné z matrík jednoznačne identifikovať o ktorú konkrétnu osobu, z množstva osôb s rovnakým menom, sa jedná.

Schéma rozmiestnenia obyvateľov Malej ulice (dom č. 1 až č. 16) podľa jednotlivých domov.

Autor vizualizácie: Michal Kožuch

 

Dom č. 1

Bývajúci: Štefan Hrivnák (15.06.1881 Mezőhegyes – 03.03.1967 Senec) a Judita Hanesová (19.02.1885 Pitvaros – 01.10.1951 Senec)

Svadba: 29.02.1920 Mezőhegyes

Rodičia a miesto ich narodenia: Ondrej Hrivnák (Tótkomlós) a Judita Tóthová (Pitvaros) / Michal Hanesz (Pitvaros) a Zuznana Fejes (Pitvaros)

Miesto presídlenia: Senec

Zaujímavosť: Venovali sa výrobe metiel z ciroku (z „palíňa“). Syn bol po presídlení na Slovensku muzikantom, hral na husliach.

 

Dom č. 2

Bývajúci: Pavel Majo (11.09.1884 Pitvaros – 10.10.1944 vojna) a Zuzana Garajová (03.07.1891 Pitvaros – 18.09.1969 Malá Mača)

Svadba: 15.04. 1909 Pitvaros

Rodičia a miesto ich narodenia: Ondrej Majo (Pitvaros) a Zuznana Bobáľová (Pitvaros) / Ján Garaj (Pitvaros) a Anna Tušková (Csanádalberti)

Miesto presídlenia: Malá Mača

Zaujímavosť: nezistené

 

Dom č. 3

Bývajúci: Ladislav Szentpéteri (1895 – 15.04. 1947 Pitvaros)

Svadba: slobodný

Rodičia a miesto ich narodenia: Štefan Szentpéteri (Kurtici, Bosna a Hercegovina) a Mária Bíró

Miesto presídlenia: zostal na Pitvaroši

Zaujímavosť: nezistené

 

Dom č. 4

Bývajúci: Elena Lehocká, vdova po Karolovi Blahovi (14.07.1879 Pitvaros – 11.03.1951 Veľké Úľany)

Svadba: 30.05.1899 Pitvaros

Rodičia a miesto ich narodenia: Ján Lehocký (Pitvaros) a Ilona Krišková (Pitvaros)

Miesto presídlenia: Veľké Úľany

Zaujímavosť: nezistené

Elena Blahová, rodená Lehocká na fotografii z roku 1950

(rodinný archív: Anna Kakvicová, rodená Blahová, Sládkovičovo)

Dom č. 5

Bývajúci: Jozef Blaho (Pitvaros – Malá Mača) a Katarína Poliaková (25.11.1909 Pitvaros – 09.02.1976 Malá Mača)

Svadba: 1932 Pitvaros

Rodičia a miesto ich narodenia: Karol Blaho (Csanádpalota) a Elena Lehocká (Pitvaros) / Jozef Poliak (Pitvaros) a Katarína Kováčová (Pitvaros)

Miesto presídlenia: Malá Mača

Zaujímavosť: Jozef Blaho bol otcom Anny Kakvicovovej, rodená Blahová (1941).  Strednú školu s chemickým zameraním, so špecializáciou technológia sacharidov absolvovala v Banskej Štiavnici. Až do odchodu do dôchodku pracovala na Útvare kontroly a riadenia akosti výrobkov v Cukrovare Sládkovičovo. Bola spoluatorkou monografie Pitvaroš a Pitvarošania (vydané v rokoch 2007 a 2008) a aktívne sa podieľala na kultúrnom a spoločenskom živote v Sládkovičove.

Dom Jozefa Blaha na dobovej fotografii v 40. rokoch minulého storočia

Zdroj: Anna Kakvicová, rod. Blahová, Sládkovičovo

 

Dom č. 6

Bývajúci: Pavel Rekeň (Pitvaros – Senec) a Zuzana Majová (Pitvaros – Senec)

Svadba: 18.04.1935 Pitvaros

Rodičia a miesto ich narodenia: Pavel Rekeň (Pitvaros) a Zuzana Kučeráková (Pitvaros) / Pavel Majo (Pitvaros) a Mária Krajčovičová (Pitvaros)

Miesto presídlenia: Senec

Zaujímavosť: Na Pitvaroši kúpil dom od Lehockých.

 

Dom č. 7

Bývajúci: Ján (19.11.1887 Pitvaros – 09.04.1960 Pitvaros) a Jozef Kováč (17.03.1893 Pitvaros – 09.10.1959 Pitvaros)

Svadba: slobodní

Rodičia a miesto ich narodenia: Ján Kováč (Pitvaros) a Zuzana Hanesová (Pitvaros)

Miesto presídlenia: zostali na Pitvaroši

Zaujímavosť: Ján a Jozef boli bratia, veríci, na Pitvaroši ich volali ich Jakubovci, mali kone, kravy.

 

Dom č. 8

Bývajúci: Ján Kašník (04.05.1866 Pitvaros – Senec) a Mária Igrici (04.12.1887 Pitvaros – Senec)

Svadba: 1900

Rodičia a miesto ich narodenia: Matej Kašník (Csanádalberti) a Mária Verecká (Pitvaros) / Štefan Igrici (Pitvaros) a Anna Hanesová (Pitvaros)

Miesto presídlenia: Senec

Zaujímavosť: nezistené

 

Dom č. 9

Bývajúci: Michal Kocka (nezistené)

Svadba: nezistené

Rodičia a miesto ich narodenia: nezistené

Miesto presídlenia: zostal na Pitvaroši

Zaujímavosť: Michal Kocka predával zeleninu, najčastejšie kapustu. Zeleninu vozil po Pitvaroši na fúriku. Boli sobotári, sobotu oslavovali, nezabíjali bravy, varili len s olejom.

 

Dom č. 10

Bývajúci: Štefan Švihran (nezistené)

Svadba: nezistené

Rodičia a miesto ich narodenia: nezistené

Miesto presídlenia: zostal na Pitvaroši

Zaujímavosť: Pri veľkom daždi a keď pršalo im stála v záhrade voda. Skonča nich (za nimi) boli dve kraviarske studne, ktoré postavili ešte Nadlačania.

 

Dom č. 11

Bývajúci: Michal Šupala (05.02.1898 Pitvaros – 13.08.1968 Veľké Úľany) a Mária Švihranová (23.02.1900 Pitvaros – 18.11.1969 Veľké Úľany)

Svadba: 23.06.1920 Pitvaros

Rodičia a miesto ich narodenia: Pavel Šupala (Pitvaros) a Zuzana Oravcová (Csanádalberti) / Štefan Švihran (Pitvaros) a Mária Gáborová (Pitvaros)

Miesto presídlenia: Veľké Úľany

Zaujímavosť: nezistené

 

Dom č. 12

Bývajúci: Juraj Kováč (28.10.1880 Pitvaros – 27.09.1944 vojna) a Ilona Jančiková (02.07.1883 Csanádalberti – Senec)

Svadba: 11.11.1903 Csanádalberti

Rodičia a miesto ich narodenia: Juraj Kováč (Pitvaros) a Judita Ondrejčíková (Pitvaros) / Michal Jančík (Nadlak) a Mária Sedliaková (neudané)

Miesto presídlenia: Senec

Zaujímavosť: Juraja Kováča ľudia na Pitvaroši prezývali „Frici“.

 

Dom č. 13

Bývajúci: Štefan Lindák (06.06.1890 Pitvaros – Veľká Mača) a Zuzana Gáborová (26.05.1894 Pitvaros – Veľká Mača)

Svadba: 13.07.1919 Pitvaros

Rodičia a miesto ich narodenia: Pavel Lindák (Pitvaros) a Mária Kováčová (Pitvaros) / Ján Gábor (Pitvaros) a Zuzana Urbančoková (Pitvaros)

Miesto presídlenia: Veľká Mača

Zaujímavosť: Venovali sa výrobe metiel z ciroku (z „palíňa“).

 

Dom č. 14

Bývajúci: Michal Brnuľa (02.05.1888 Pitvaros – 03.11.1964 Malá Mača) a Mária Lauková (Pitvaros – Malá Mača)

Svadba: 28.12.1916 Pitvaros

Rodičia a miesto ich narodenia: Ján Brnuľa (Pitvaros) a Zuznana Ostášová (Pitvaros) / Pavel Lauko (Pitvaros) a Anna Krnáčová (Pitvaros)

Miesto presídlenia: Malá Mača

Zaujímavosť: Michal Brnuľa bol otcom spisovateľa Michala Brnuľu (maď. Bernula), ktorý v dome vyrastal. Syn sa nepresídlil do Česloskovenska.

Michal Bernula (1919 – 2001) za druhej svetovej vojny ako vojak padol do sovietskeho zajatia. Po návrate (od jazera Ladoga) študoval a podľa vlastných slov aj politizoval. Do roku 1956 študoval na Ministerstve osvety, potom sa stal Generálnym tajomníkom ZDSM. Keďže v tejto funkcii sa prejavil neúnosne  uvedomelým Slovákom, musel sa jej „dobrovoľne“ vzdať. Stal sa novinárom, neskôr predsedom priemyselného výrobného družstva v Segedíne. Prvá poviedka mu vyšla roku 1950. Viaceré jeho práce boli uverejnené v týždenníku Naša sloboda, ale po maďarsky aj v župných novinách. Intenzívnejšie sa venoval písaniu už ako dôchodca. V roku 1988 mu vyšiel román Prekliate časy a v roku 2000 vydal dielo Pitvarošská kronika. Obidve sú venované histórii a životným osudom svojej rodnej dediny, Slovákmi obývanému Pitvarošu. Ešte chcel vydať životopisný román… To mu však osud už nedožičil.

 

Dom č. 15

Bývajúci: Martin Garaj (08.07.1883 Pitvaros – 21.12.1966 Veľké Úľany) a Mária Tušková (28.09.1895 Pitvaros – 29.07.1963 Veľké Úľany))

Svadba: nezistené

Rodičia a miesto ich narodenia: Martin Garaj (Pitvaros) a Mária Králiková (Pitvaros) / Ján Tuška (Csanádalberti) a Mária Hudáková (Pitvaros)

Miesto presídlenia: Veľké Úľany

Zaujímavosť: Martin Garaj bol na Pitvaroši pastierom ošípaných – „kanás“. Mal na starosti tri ulice. Prvou manželkou bola Anna Lauková (1885 Pitvaros – 1918 Pitvaros)

 

Dom č. 16

Bývajúci: Ján Kiš (22.04.1904 Pitvaros – 11.07.1965 Pitvaros) a Mária Šillerová (09.07.1908 Pitvaros – 1976 Pitvaros)

Svadba: 18.05.1927 Pitvaros

Rodičia a miesto ich narodenia: Ján Kiš (Pitvaros) a Zuzana Velegová (Csanádalberti) / Ján Šiller (Pitvaros) a Mária Rohárová (Pitvaros)

Miesto presídlenia: zostali na Pitvaroši

Zaujímavosť: nezistené

 

 Autor článku a počítačových vizualizácií: Michal Kožuch

 

Ak máte alebo si pamätáte akékoľvek príbehy či spomienky na Pitvaroš či pitvarošské zvyky, prípadne máte akékoľvek staré fotografie Pitvaroša či Pitvarošanov budeme veľmi radi ak nám ich zašlete na adresu: pitvarosania@gmail.com a radi to aj zverejníme na stránke www.pitvaros.sk. Tvorme spolu mozaiku spomienok na Pitvaroš a Pitvarošanov pred presídlením, ale aj po presídlení.

Tento záznam bol publikovaný v Pitvaroš . Uložiť odkaz do záložiek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.